KRAFTST-SYST-REINIGER

VALVOLINE
KRAFTST-SYST-REINIGER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

KRAFTST-SYST-REINIGER

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08:

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332: Farlig ved innånding.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P240: Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241: Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242: Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243: Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280: This phrase is currently not available
P301: VED SVELGING:
P303: VED HUDKONTAKT (eller håret):
P304: VED INNÅNDING:
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P313: Søk legehjelp.
P331: IKKE framkall brekning.
P353: Skyll/dusj huden med vann.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15842532
882677
Field of operation Bil
Series KRAFTST-SYST-REINIGER
EAN/GTIN 8710941026404

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse