DPF-Reiniger

VALVOLINE
DPF-Reiniger

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

DPF-Reiniger

Safety Advice GHS

GHS08:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P301: VED SVELGING:
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15842554
882674
Field of operation Bil
Series DPF-Rreiniger
EAN/GTIN 8710941026374

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse