TBOS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P313: Søk legehjelp.
P332: Ved hudirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352: Vask med mye såpe og vann.Gebrauchsnummern 15491145
82216
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882216

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse