TBOS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P235: Oppbevares kjølig.
P410: Beskyttes mot sollys.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15491141
82162
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882162

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse