TBOS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H290: Kan være etsende for metaller.
H301: Giftig ved svelging.
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400: Meget giftig for liv i vann.


Safety Advice:
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P313: Søk legehjelp.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P352: Vask med mye såpe og vann.Gebrauchsnummern 15491139
82148
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882148

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse