TBOS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P313: Søk legehjelp.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.Gebrauchsnummern 15491135
82100
Field of operation Oldtimer
EAN/GTIN 4260456882100

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse