SONAX

5 l Canister
nkr 735,78

nkr 147,16 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02: GHS08: GHS07: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261e: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02505000
15382104
EAN/GTIN 4064700508712

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse