SONAX

10 l Canister
nkr 851,29

nkr 85,13 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 06616000
15381289
EAN/GTIN 4064700509528

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse