SONAX

250 mL Kan
nkr 183,43

nkr 733,72 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02: GHS08: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261e: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280k: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 05121410
15324334
EAN/GTIN 4064700512146

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse