SONAX

5 l Canister
nkr 409,98

nkr 82,00 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03145000
15324328
EAN/GTIN 4064700511545

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse