XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

SONAX
XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

50 mL Kan   nkr 2 972,80 per Liter
nkr 148,64
250 mL Kan   nkr 809,80 per Liter
nkr 202,45

Produktdetaljer

XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P280b: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02711000
02711410
15381349
15381351
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700271104
4064700271142

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse