XTREME ReifenGlanzSpray Wet Look
 

SONAX
XTREME ReifenGlanzSpray Wet Look

400 mL Kan
nkr 205,33

nkr 513,32 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

XTREME ReifenGlanzSpray Wet Look

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02353000
15381348
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700235304

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse