XTREME FelgenReiniger PLUS
 

SONAX
XTREME FelgenReiniger PLUS

400 mL Spray kan
nkr 212,03

nkr 530,07 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

XTREME FelgenReiniger PLUS

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02303410
15381334
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700230347

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse