XTREME FelgenReiniger PLUS
 

SONAX
XTREME FelgenReiniger PLUS

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

XTREME FelgenReiniger PLUS

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 02302000
15381331
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700230200

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse