XTREME Felgen Versiegelung
 

SONAX
XTREME Felgen Versiegelung

400 mL Spray kan
nkr 204,90

nkr 512,25 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

XTREME Felgen Versiegelung

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 04363000
15381178
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700436305

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse