WinterFitSet dreiteilig
 

SONAX
WinterFitSet dreiteilig

1 Stk
nkr 84,40
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

WinterFitSet dreiteilig

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03319000
15381324
EAN/GTIN 4064700331907

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse