Wasch und Wax
 

SONAX
Wasch und Wax

500 mL Kan
nkr 183,70

nkr 367,40 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Wasch und Wax

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03132000
15381322
EAN/GTIN 4064700313200

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse