Wasch und Wax
 

SONAX
Wasch und Wax

1 l Kan
nkr 190,80
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Wasch und Wax

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03133410
15381321
EAN/GTIN 4064700313347

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse