SX90 PLUS m. EasySpray
 

SONAX
SX90 PLUS m. EasySpray

400 mL Kan
nkr 191,03

nkr 477,58 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

SX90 PLUS m. EasySpray

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 04744000
15382070
EAN/GTIN 4064700474406

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse