MoS2Oil

SONAX
MoS2Oil

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

MoS2Oil

Safety Advice GHS

GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.


Safety Advice:
P301+P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03392000
03395050
15381159
15381161
EAN/GTIN 4064700339200
4064700508347

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse