Flugrost Entferner

SONAX
Flugrost Entferner

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

500 mL Spray flaske   nkr 480,80 per Liter
nkr 240,40
750 mL Spray flaske   nkr 351,64 per Liter
nkr 263,73
10 l Canister   nkr 57,70 per Liter
nkr 577,03

Produktdetaljer

Flugrost Entferner

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H290: Kan være etsende for metaller.


Safety Advice:
P280b: This phrase is currently not available
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301+P330+P331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P310a: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 05132000
05134000
05136050
15324700
15381179
15381180
EAN/GTIN 4064700511644
4064700513204
4064700513402

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse