FelgenReiniger PLUS säurefrei

SONAX
FelgenReiniger PLUS säurefrei

5 l Canister
nkr 551,10

nkr 110,22 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

FelgenReiniger PLUS säurefrei

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280g: This phrase is currently not available
P301+P312a: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.



Gebrauchsnummern 02305000
02307050
15381330
15381332
EAN/GTIN 4064700512306
4064700511484

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse