CockpitPfleger Matteffect Green Lemon
 

SONAX
CockpitPfleger Matteffect Green Lemon

500 mL Spray flaske
nkr 187,58

nkr 375,16 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

CockpitPfleger Matteffect Green Lemon

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P260f: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.Gebrauchsnummern 03582410
15324457
EAN/GTIN 4064700358249

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse