MEGUIAR´S

1 Stk Spray kan
nkr 128,33
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381607
5016402
EAN/GTIN 0070382010393

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse