Ultimate Liquid Wax
 

MEGUIAR´S
Ultimate Liquid Wax

473 mL Flaske
nkr 517,88

nkr 1 094,88 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Ultimate Liquid Wax

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P331: IKKE framkall brekning.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.Gebrauchsnummern 15381656
5018216
EAN/GTIN 0070382006235

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse