ScratchX 2.0
 

MEGUIAR´S
ScratchX 2.0

207 mL Flaske
nkr 268,98

nkr 1 299,42 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

ScratchX 2.0

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381650
5010307
EAN/GTIN 0070382800161

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse