NXT Tech Wax 2.0
 

MEGUIAR´S
NXT Tech Wax 2.0

532 mL Flaske
nkr 373,44

nkr 701,95 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

NXT Tech Wax 2.0

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H228: Brannfarlig fast stoff.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P331: IKKE framkall brekning.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P370+P378: Ved brann: Slukk med ...Gebrauchsnummern 15381640
5012718
EAN/GTIN 0070382800222

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse