Hot Rims All Wheel Cleaner
 

MEGUIAR´S
Hot Rims All Wheel Cleaner

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Hot Rims All Wheel Cleaner

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P234: Oppbevares bare i originalbeholder.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381633
5009524
EAN/GTIN 0070382800154

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse