Hot Rims All Wheel Cleaner
 

MEGUIAR´S
Hot Rims All Wheel Cleaner

710 mL Spray flaske
nkr 268,79

nkr 378,58 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Hot Rims All Wheel Cleaner

Safety Advice GHS

GHS05:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H290: Kan være etsende for metaller.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P234: Oppbevares bare i originalbeholder.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381633
5009524
EAN/GTIN 0070382800154

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse