Gold Class Carnauba Plus Paste
 

MEGUIAR´S
Gold Class Carnauba Plus Paste

311 g Kan
nkr 442,96

nkr 1 424,31 per Kilogram

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Gold Class Carnauba Plus Paste

Safety Advice GHS

GHS02: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H228: Brannfarlig fast stoff.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P370+P378: Ved brann: Slukk med ...
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381625
5007014
EAN/GTIN 0070382800352

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse