Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner
 

MEGUIAR´S
Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner

473 mL Spray flaske
nkr 252,03

nkr 532,83 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315: Irriterer huden.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.



Gebrauchsnummern 15381622
5018516
EAN/GTIN 0070382006259

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse