Carpet & Interior Cleaner
 

MEGUIAR´S
Carpet & Interior Cleaner

473 mL Spray flaske
nkr 245,91

nkr 519,89 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Carpet & Interior Cleaner

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315: Irriterer huden.


Safety Advice:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313: Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.Gebrauchsnummern 15381610
5009416
EAN/GTIN 0070382800178

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse