DR. WACK

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

500 mL Spray flaske   nkr 443,24 per Liter
nkr 221,62
750 mL Spray flaske   nkr 295,49 per Liter
nkr 221,62

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287618
15783112
1792
1799
EAN/GTIN 4006539017997
4006539017928

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse