CW1:100 Super Scheibenreiniger
 

DR. WACK
CW1:100 Super Scheibenreiniger

250 mL Dosing battles
nkr 202,13

nkr 808,52 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

CW1:100 Super Scheibenreiniger

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287619
1745
EAN/GTIN 4006539017454

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse