A1 Speed Shampoo
 

DR. WACK
A1 Speed Shampoo

500 mL Flaske
nkr 201,88

nkr 403,76 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

A1 Speed Shampoo

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302+P352a: Vask med mye såpe og vann.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...



Gebrauchsnummern 15287610
2760
EAN/GTIN 4006539027606

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse