A1 Leder-Reiniger
 

DR. WACK
A1 Leder-Reiniger

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

A1 Leder-Reiniger

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287605
2515
EAN/GTIN 4006539025152

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse