CARAMBA

400 mL Kan
nkr 235,02

nkr 587,55 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15017259
627025
EAN/GTIN 4009076270252

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse