HIGH PERFORMER
Agri Oil 10W-30 UTTO

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

Agri Oil 10W-30 UTTO

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15381531
15381532
15841930
15841994
15842011
18135
18136
18137
303021
303024
Field of operation Traktor
Release API GL4
CATERPILLAR TO 2
Ford M2C 86-B
John Deere J20C
John Deere J20D
Massey-Ferguson M 1135
Massey-Ferguson M 1141
Massey-Ferguson M 1143
Massey-Ferguson M 1145
Viscosity 10W-30
EAN/GTIN 4051379516179
4051379516988
4051379514823
4051379516810
4051379514830

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse