CASTROL

400 mL Spray kan
nkr 114,89

nkr 287,22 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H315: Irriterer huden.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P280: This phrase is currently not available
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P332: Ved hudirritasjon:
P313: Søk legehjelp.
P410: Beskyttes mot sollys.Gebrauchsnummern 15270709
15512A
Field of operation ATV/Quad
Motorsykkel
Characteristics Universal
EAN/GTIN 4008177098024

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse