Quartz INEO First 0W-30
 

TOTAL
Quartz INEO First 0W-30

5 l Canister
nkr 607,30

nkr 121,46 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Quartz INEO First 0W-30

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15233067
183106
Field of operation Bil
Release ACEA C1
ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 3425901029320

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse