HIGH PERFORMER
75W-80 Getriebeöl

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

75W-80 Getriebeöl

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15490371
15490372
15490373
15490374
15490375
17039
17040
17041
17042
17043
Field of operation Bil
Release API GL4
API GL5
Ford WSS-M2C200-D2
VW G 052 171
VW G 052 532
VW G 052 798
Series 75W-80 Getriebeöl
EAN/GTIN 4051379515837
4051379515868
4051379515844
4051379515875
4051379515851

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse