CASTROL
EDGE Titanium FST 5W-30 LL

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
UTSOLGT FRA LAGER

Produktdetaljer

EDGE Titanium FST 5W-30 LL

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H301: Giftig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331: Giftig ved innånding.
H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15142290
15142291
15270784
15270785
15270786
15664C
15664F
15665C
15665F
15669E
Field of operation Bil
Release ACEA C3
MB 229.31
MB 229.51
Porsche C30
VW 504.00
VW 507.00
Viscosity 5W-30
Series EDGE Titanium FST
EAN/GTIN 4008177107016
4008177111624
4008177107009
4008177106989
4008177111617

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse