VALVOLINE

1 l Kan
nkr 94,99
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS08:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P301: VED SVELGING:
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15842458
VE15900
Field of operation Bil
Characteristics Hydraulic Fluid
Series LHM-PLUS
EAN/GTIN 8710941495064

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse