LIQUI MOLY

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 140,16 per Liter
nkr 140,16
20 l Canister   nkr 115,36 per Liter
nkr 2 307,11

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H332: Farlig ved innånding.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 1127
1147
12300983
12300990
Field of operation Bil
Buss
Lette kommersielle kjøretøy
Skogbrukskjøretøy
Traktor
Tunge kommersielle kjøretøyer
Release MAN M3289
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4100420011276
4100420011474

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse