HIGH PERFORMER

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 223,49 per Liter
nkr 223,49
20 l Canister   nkr 71,52 per Liter
nkr 1 430,48

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H332: Farlig ved innånding.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15490369
15490370
19084
19085
Field of operation Bil
Release 1940 766
BMW 81 22 9 407 758
Ford, Fendt, Saab, Volvo, MAN M 3289
ISO 7308
MB 345.00
VW 52146 (G002 000)
ZF TE-ML 02K
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 4032167190856
4032167190849

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse