VALVOLINE

20 l Canister
nkr 3 029,98

nkr 151,50 per Liter

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H301: Giftig ved svelging.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331: Giftig ved innånding.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287084
866927
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019789

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse