VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 80,41 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 80,41
1 l Kan   nkr 219,21 per Liter
nkr 219,21
5 l Kan   nkr 66,17 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 330,84
5 l Kan   nkr 110,72 per Liter
nkr 553,61
20 l Canister   nkr 68,84 per Liter
nkr 1 376,84

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330: Dødelig ved innånding.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15287096
15287097
15287098
15287099
866950
866951
868215
868216
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941020495
8710941020488
8710941019932
8710941019949

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse