VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 282,83 per Liter
nkr 282,83
20 l Canister   nkr 128,54 per Liter
nkr 2 570,78

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H361: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader .
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287088
15287089
15287090
15287091
866932
866933
866934
868211
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 8710941020440
8710941019819
8710941019833
8710941019826

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse