VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 108,66 per Liter
Minste ordreantall:
nkr 108,66
1 l Kan   nkr 113,96 per Liter
nkr 113,96
20 l Canister   nkr 90,82 per Liter
nkr 1 816,43

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287079
15287080
867064
867065
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 8710941020143
8710941020136

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse