VALVOLINE

Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

1 l Kan   nkr 106,35 per Liter
nkr 106,35
5 l Kan   nkr 90,54 per Liter
nkr 452,70

Produktdetaljer

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...Gebrauchsnummern 15287047
15287073
866907
868206
EAN/GTIN 8710941020396
8710941019635

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse