Gear Oil 75W-80

VALVOLINE
Gear Oil 75W-80

1 l Kan
nkr 221,02
Pris inkl. MVA
Pluss frakt
PÅ LAGER

Produktdetaljer

Gear Oil 75W-80

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Gebrauchsnummern 15287076
15287077
866895
866896
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019994
8710941019987

Anmeldelser

Tilbake til anmeldelser

Skriv en anmeldelse